Protokoll från fibernät Gotland möte 2018-09-17.

Styrelsen för Eksta fiber närvarade på ett möte som anordnades av fibernät Gotland i Bara bygdegård där fibernät Gotland bjudit in Telia i sin serie av möten där olika aktörer skall få presentera sina framtida planer för fiber på Gotland.
Telia representerades av ansvarig säljare för region mitt dit Gotland hör till. Det bör förtydligas att Telia i detta fall endast representerade sin tjänsteförsäljning vilket motsvarar Comhem i vårt nät.
Telias nätbolag Skanova som i vårt fall motsvaras av IP Only var inte närvarande vilket gör att detta möte inte riktigt motsvarar de tidigare möten som hållits och diskussionen mer har handlat om förvaltning och framtida planer kring ägande av näten.

Telia presenterar att de vill erbjuda samtliga fiberföreningar med samma erbjudande:
1. Gruppavtal ”triple play” med 250/100 Mbit för 329 kr/mån
2. För kortare turistabonnemang erbjuds ett Telia ägt företag, Riksnet via Telia öppen fiber
Dessa tjänster erbjuds bara till de som har Skanova som operatör och är alltså inte tillgängliga för Eksta fiber förrän tidigast när avtalet med IP Only skall omförhandlas om ca. 5 år.

Styrelsen har genom att delta i dessa möten skapat oss en bred bild av hur olika föreningar upplever sin befintliga leverantör och vilka utmaningar och problem de har genom hur många frågor och diskussioner förs. I kväll var det fiberföreningar som idag har Telia/Skanova som leverantör där en hel del diskussioner kring förvaltningsfrågor dök upp då de flesta föreningar har delvis eller helt sin aktiva utrustning i Teliaägda stationer och mycket av frågorna handlar om vem ansvarar för batteribackuper, kapacitet i nätet och leveranstider vid uppgraderingar och utbyggnad.
Det är uppenbart en hel del missnöje kring dessa frågor och Telias representanter har svårt att förklara och lova bättring.

Ett tydligt besked som Telia kom med var att de inte planerade att betala någon näthyra till föreningen i de nya förslaget, de vill istället erbjuda en batteribackup för den centralt aktiva utrustningen som kompensation. Detta mottogs föga förvånande skeptiskt av de flesta föreningarna och krav kom på att Telia skulle komplettera sina erbjudande med motsvarande förslag där näthyra betalas ut. Telia signalerade att det kunde höja månadspriset priset kanske så mycket som 100 kr extra per månad.

Telia hade inget gruppavtal för endast bredband, dvs. de som inte vill ha ”triple play” vilket blir vanligare och vanligare då fler och fler går över till att ”streama” det de vill se istället för att gå via traditionella tablåprogram. Telia skulle ta med frågan hem och återkomma med eventuellt förslag.

Efter Telias dragning så berättade Lärbros fiberförening följande chockerande information. De hade lämnat in enligt egen utsago ett noga förberett underlag till Lantmäteriet för en lantmäteriförrättning på sitt nät. Den samlade erfarenheten från tidigare gjorda förrättningar var ca 1200 kr/fastighet vilket motsvarar ca 4 – 600 000kr beroende på storlek och komplexitet.

I Lärbros fall ca 300 fastigheter och 12 mil nät, ca dubbelt sås stort som Eksta. Lärbro får information att Lantmäteriet har centraliserat detta arbete till Linköping och har nu fått fakturerat ca. 1000 000 kr och arbetet är inte klart utan de tippar på att slutkostnad blir ca. 1 600 000 kr. Lärbro har dragit tillbaka sin begäran om förrättning och de förhandlar nu om hur mycket de skall betala, de hoppas att de ”bara” skall behöva betala ca 450 000kr men riskerar 1 000 000kr. Observera att de inte får någonting för dessa pengar. Lantmäteriet i Linköping påstår att de gör en mer noggrann förrättning än Lantmäteriet på Gotland där av den stora prisskillnaden.

Eksta fiber tog beslutet för ett par år sedan att inte göra någon Lantmäteriförrättning vilket innebär att vi har ett större ansvar i Eksta fiberförening att uppdatera markavtal när fastigheter byter ägare och fortsatt säkerställa att kabelutsättning sköts så vi kan garantera hög kvalité i det fysiska fibernätet.