Information från möte med Fibernät Gotland

Fibernät Gotland har kallat till ett uppföljningsmöte i Källunge efter årsstämman som hölls 26 April. Cirka 20 personer var närvarande från diverse fiberföreningar inklusive representanter för Fibernät Gotland.

På agendan var 4 punkter:

  1. Hur skall nyanslutningar hanteras.

Det var en lång diskussion kring diverse frågor rörande hur föreningarna skall hantera frågor kring detta. Frågan är om föreningarna skall samsas kring en standard för nyanslutningar? Åsikterna från de flesta på mötet är att varje förening har olika förutsättningar, bland annat antal anslutningar, geografiska olikheter osv. vilket gör att en standard är svår att införa.

Ordförande för Fibernät Gotland informerade om att mäklare är dåliga på att ta reda på och informera köpare av fastigheter som saknar fiberanslutning. Mötet beslutade att Fibernät Gotland skall bjuda in mäklare till en informationsträff för att informera om vad som gäller kring nyanslutningar generellt och hur de skall få specifik information från föreningarna. Varje förening fick även i uppgift att förbättra informationen vid behov på hemsidan för att mäklare och potentiella köpare vad som gäller vi nyanslutningar.

En omfattande diskussion kring Insatsen som handlande om vad som verkligen gäller kring möjligheten att ta ut olika insatser i samma ekonomiska förening. Fiberförening Gotland har kontakt med jurister som har specialiserat sig på ekoniska föreningar för att reda ut frågorna men enligt uppgift måste det upp skatterätten för att slutligen avgöras.

Mer information kommer från Fibernät Gotland.

 

  1. Redundans

Både Region Gotland och PTS har tydligt meddelat att de vill att föreningarna skall satsa på att bygga in redundans i sina fibernät. Redundans betyder att det skall finnas minst två vägar datatrafiken kan gå till varje fiberförening så att tjänsterna som används av föreningens medlemmar fortsätter fungera även om en förbindelse grävs av. Då det krävs investeringar i nedgrävda fiberkablar till anslutande socknar så är diskussionen just nu om detta skall finansieras av PTS, Regionen eller föreningarna.

Uppsidan på denna redundans diskussion är att framförallt Regionen är beroende att köpa kapacitet i fiberföreningarnas nät för olika samhällstjänster så som hemtjänst osv. detta kan bli en intäkt för föreningarna och även andra kommersiella aktören kan vara intresserade at köpa olika typer av kapacitet i föreningarnas nät.

Sedan tillkommer frågan om vem som skall kräva, bekosta och ta ansvar för den aktiva utrustning som måste till för att redundanta nät skall fungera.

Mer information kommer från Fibernät Gotland.

 

  1. Utbildning av Fiberstyrelser

Flera föreningar har framfört intresse för utbildning av befintliga och framförallt nya styrelsemedlemmar för att säkra kvalité på styrelsearbetet över tid. Fibernät Gotland har som uppgift att ta fram olika förslag på utbildningar. De efterlyser kandidater som kan hålla utbildning i styrelsearbete i ekonomiska föreningar, så om någon är intresserad ta kontakt med Fibernät Gotland för mer information.

 

  1. Ekonomi

En fråga framfördes av Dalhems förening om Fibernät Gotland var intresserad av att uppvakta Region Gotland och be dem att agera garant för möjligheten att fiberföreningar skall kunna belåna sina nät. Dalhem ville inte binda så mycket kapital som säkerhet vid skada på stamnätet och undrade om man kunde få möjlighet att lösa ut snabba krediter hos en bank istället om olyckan var framme. Mötet beslutade att Fibernät Gotland skall ta upp frågan med Regionen.

 

Vid pennan

Tomas Ahlström