Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Eksta Bygdegård 12 maj 2018 kl. 14:00.

Eksta Fiber ekonomisk förening har föreningsstämma i Eksta Bygdegård.

Årsredovisningen och ev. beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida före föreningsstämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Medlemsavgift och andra avgifter.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning, två till tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden
 16. Information, styrelsen informerar om avtalsförlängning med Comhem
 17. Mötets avslutning

 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe och tårta.

Glöm inte att ta med dina egna årsmöteshandlingar.

 

Styrelsen önskar alla välkomna!