Möte med IP Only 2019-05-27

Eksta Fibers styrelse var inbjuden av IP Only till ett förutsättningslöst möte angående nu och framtid där IP Only vill få återkoppling från föreningar kring erfarenheter och hur de ser framtiden vad gäller nya avtal och förutsättningar. Förutom Eksta så var fyra föreningar till representerade på mötet och det är var en bra mix med:

• Fårö som är relativt ny förening men väldigt stor, mer än 800 anslutna fastigheter och en kraftig tillväxt med ca 50 nyanslutningar per år.

• Hellvi som är en mindre förening men som har en väldigt tydlig och annorlunda strategi genom att de inte tecknat något gruppavtal utan överlåter till medlemmar att teckna egna avtal medan styrelsen endast administrerar fibernätet och driftavtal

• Östergarn som är en förening väldigt lik Eksta i storlek, utrustning och erfarenhet.

• Vänge som var värd för mötet och har en förening ungefär dubbelt så stor som Eksta och består av tre grannsocknar.

Samtliga föreningar fick berätta om sin nuvarande situation och föga förvånande så kom diskussion fort att handla om de kärnfrågor som vi är vana vid från Eksta, dvs:

• Felanmälningsprocess och tid för att de inblandade parterna Comhem, IP Only och BRS Networks skall informera varandra och analysera och åtgärda fel som rapporteras in av enskilda medlemmar.

• Avsaknaden av bra eskaleringsrutiner mellan ovan parter men också från Styrelserna för att kunna snabba på processen vid komplexa och alvarliga fel.

• Behovet av snabbare och tydligare återkoppling vid större fel så att styrelse och medlemmar är uppdaterade och vet vad som gäller.

• Eksta och Östergarn klargjorde åter igen kravet på ett utbyte av switchen i bygdegården som är av en modell som genererar väldigt mycket värme. Vi fick se switchen som Vänge har med mer än dubbelt så många anslutningar = kort som Eksta har och den switchen var inte ens varm…. Eksta switch måste vi kyla med kylaggregat.

• Strategi vid nyanslutningar, Fårö har i princip en identisk nyanslutningsstrategi som den som Eksta Fibers styrelse föreslår med 19 000kr i anslutningsavgift + grävning. Övriga föreningar har likande strategier.

På frågan hur föreningarna ser på sin strategi när avtalen går ut så var det även där en tydlig samsyn att ingen av föreningarna har på allvar pratat om att sälja sina nät till någon operatör utan viljan finns att fortsätta att förvalta dem så länge det finns intresse i socknen med medlemmar som ställer upp och hjälper till att driva föreningen över tid.

IP Only gjorde föga förvånande ingen hemlighet av att de var intresserade att köpa och ta över driften av flera nät precis som deras konkurrenter och de framförde flera argument kring det, t.ex. stordriftsfördelar, redundans och säkerhet i näten men samtidigt indikerar de precis som sina konkurrenter att de definitivt inte är intresserade att köpa näten till något ”överpris” utan snare tvärt om mycket billigt.

Vi föreningar krävde återkoppling i form av faktiska förbättringar från IP Only i form av ett snabbt uppföljningsmöte där de gärna får ta med sig Comhem och där de skall presentera förbättringsförslag på ovan punkter.