Kallelse till ordinarie föreningsstämma

I Rinken vid Eksta Bygdegård 29 juni 2021 kl. 19:00.

Vi håller oss utomhus och håller avstånd.

Eksta Fiber ekonomisk förening har föreningsstämma vid Eksta Bygdegård. I år önskar vi att man anmäler sig senast 20/6 (via ekstafiber@gmail.com),om man tänker närvara på stämman.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida före föreningsstämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av revisorer.
 15. Val av valberedning, två till tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden  
 17. Mötets avslutning

Styrelsen önskar alla välkomna!