Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät.

Vi ser även att vi har potential att fortsätta växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i kombination med problemen med att rekrytera nya medlemmar till styrelsen resulterar i mycket arbete för några få personer.

Från och med årsskiftet kommer BRS sköta om drift och underhåll samt fakturering och redovisning. Den största skillnaden för dig som medlem är att du i framtiden kontaktar BRS direkt istället för någon av oss i styrelsen.

Kontaktuppgifter till BRS:

010-600 56 00 eller support@brs.se

På dessa kontaktytor finns det alltid bevakning mellan 8:00-17:00 på vardagar.

I övrigt gäller som tidigare, har du problem med till exempel tjänsten ”Tripple play” abonnemang från Comhem som innehåller telefoni, internet och Tv då fel anmäler du till Comhem.

Felanmälan Comhem

Comhems kundtjänst:      0775 171715

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed

Eksta Fibers styrelse planerar att utöka vårt samarbete med BRS networks AB

Eksta Fibers styrelse planerar att utöka vårt samarbete med BRS networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät.

Vi ser även att vi har potential att fortsätta att växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i kombination med problemen med att rekrytera nya medlemmar till styrelsen så resulterar det i mycket arbete för några få personer. De flesta i styrelsen har en annan profession än enbart styrelsearbetet i Eksta Fiber Ekonomisk Förening.

Vi i styrelsen har kommit fram till att kombinationen av kompetenshöjning och avlastning för styrelsen är viktig för oss. När vi också i juni träffade övriga föreningar i styrelsemötet med Gotland Fiber kunde vi konstatera att nästan hälften av dom 34st. föreningarna hade redan ingått avtal med BRS och fler var på gång så känner vi i styrelsen väldigt trygga i denna övergång. 

Ekonomiskt kommer detta inte påverka medlemmarna då den serviceavgiften föreningen tar ut idag kommer motsvara den avgift BRS kommer att ta ut. Däremot har styrelsen accepterat att BRS får ta ut en förhöjd avgift vid varje påminnelse och därefter kommer ett inkassokrav.

I övrigt har Comhem har aviserat en höjning av avgiften med 20 kr, se följande meddelande nedan

IP-Only som är er kommunikationsoperatör har meddelat att de från och med 2021-01-31 upphör med transmissionstjänster 100/10 Mbit/s som vi använder för ert gruppavtal. De hänvisar oss till Bredband 100/100 Mbit/s istället och vi kommer per automatik flytta över kunderna till den tjänsten. Då priset för Bredband 100/100 ligger högre än 100/10 tvingas vi samtidigt göra en prishöjning på 20 kr per anslutning och månad vilket motsvarar den merkostnad som IP-Onlys förändring innebär för oss. Med anledning av detta kommer vi inte kunna addera nya anslutningar i gruppavtalet förrän efter årsskiftet. De fastigheter som själva har valt en högre tjänst än den gruppavtalade kommer att ligga kvar på den tjänst som de valt.

Er nya månadskostnad per anslutning till gruppavtalet blir från och med 2021-02-01; 289,20 Kr ex moms

Med vänliga hälsningar

Marcus Lundgren

Com Hem – En del av Tele2 Sverige AB

Från och med årsskiftet kommer BRS sköta om drift och underhåll samt ekonomin i vår förening och den största skillnaden för dig som medlem är att du i framtiden kontaktar BRS Networks direkt istället för någon av oss i styrelsen. 

Kontaktuppgifter till BRS kommer ligga väl synliga på vår hemsida men även ett utskick kommer att göras till alla medlemmar

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed

Comhem stänger e-post konton

Vi från Styrelsen rekommenderar Er med e-post konto från comhem att byta e-post konto även om detta inte berör Er just nu så kommer det troligen ske senare.

OBS!! viktigt, läs följande info. och länk från comhem:

E-postfunktionen comhem.se kommer att fasas ut under 2020. Borttaget av e-postadresserna kommer ske i etapper och vi kommer informera samtliga kunder c:a en månad innan stängning av deras e-postfunktion.

Första stängningen skedde 27 april och de kunder som berörs får meddelande per e-post. De kunder som inte fått information om stängning berörs inte och deras mejlkonto och det kommer fortsätta fungera som vanligt.

Läs mer på följande länk: https://www.comhem.se/kundservice/bredband/stanga-epost

Styrelsen genom, Ordförande Hans Romehed

Kallelse till Årsmöte Lördagen den 27/6 kl 14:00 Plats: Bygdegården, utomhus på Rinken

Med kort varsel kallar vi nu till Årsstämma då tiden rinner ifrån oss när det gäller juridiska aspekter för bokslut mm. Men som Anna väl beskriver i facebook gruppen så tycker vi det är viktigare att stämman genomförs än att kallelsen kommer exakt i tid. Vi tror att Ni medlemmar har förståelse för detta i dessa tider som nu råder och vi har alla möjligheter i världen att genomföra en extra stämma om så skulle behövas!

Årsstämma i Eksta Fiber Ekonomisk Förening Lördagen den 27/6 kl 14:00

Plats: Utomhus vid Bygdegårdens Rink, medtag gärna egen stol.

Styrelsen, genom

Ordförande Hans Romehed

OBS!! Inställt Föreningsstämma i Eksta Fiber Ekonomisk Förening som skulle ha hållits i Eksta Bygdegård den 24/5 kl 14:00 är inställd

Tyvärr så måste vi i Styrelsen i Eksta Fiber Ekonomisk förening meddela att vår årliga Stämma måste skjutas upp detta år. Eftersom Gotland, Sverige och Världen ser ut som den gör nu under denna Corona Pandemin. Det gör det också väldigt svårt för oss i Styrelsen att kunna ge ett nytt datum för stämman. Vi får helt enkelt avvakta och följa händelseutvecklingen dag för dag.

Hans Romehed

Ordförande Eksta Fiber Ekonomisk Förening

Möte med IP Only 2019-05-27

Eksta Fibers styrelse var inbjuden av IP Only till ett förutsättningslöst möte angående nu och framtid där IP Only vill få återkoppling från föreningar kring erfarenheter och hur de ser framtiden vad gäller nya avtal och förutsättningar. Förutom Eksta så var fyra föreningar till representerade på mötet och det är var en bra mix med:

• Fårö som är relativt ny förening men väldigt stor, mer än 800 anslutna fastigheter och en kraftig tillväxt med ca 50 nyanslutningar per år.

• Hellvi som är en mindre förening men som har en väldigt tydlig och annorlunda strategi genom att de inte tecknat något gruppavtal utan överlåter till medlemmar att teckna egna avtal medan styrelsen endast administrerar fibernätet och driftavtal

• Östergarn som är en förening väldigt lik Eksta i storlek, utrustning och erfarenhet.

• Vänge som var värd för mötet och har en förening ungefär dubbelt så stor som Eksta och består av tre grannsocknar.

Samtliga föreningar fick berätta om sin nuvarande situation och föga förvånande så kom diskussion fort att handla om de kärnfrågor som vi är vana vid från Eksta, dvs:

• Felanmälningsprocess och tid för att de inblandade parterna Comhem, IP Only och BRS Networks skall informera varandra och analysera och åtgärda fel som rapporteras in av enskilda medlemmar.

• Avsaknaden av bra eskaleringsrutiner mellan ovan parter men också från Styrelserna för att kunna snabba på processen vid komplexa och alvarliga fel.

• Behovet av snabbare och tydligare återkoppling vid större fel så att styrelse och medlemmar är uppdaterade och vet vad som gäller.

• Eksta och Östergarn klargjorde åter igen kravet på ett utbyte av switchen i bygdegården som är av en modell som genererar väldigt mycket värme. Vi fick se switchen som Vänge har med mer än dubbelt så många anslutningar = kort som Eksta har och den switchen var inte ens varm…. Eksta switch måste vi kyla med kylaggregat.

• Strategi vid nyanslutningar, Fårö har i princip en identisk nyanslutningsstrategi som den som Eksta Fibers styrelse föreslår med 19 000kr i anslutningsavgift + grävning. Övriga föreningar har likande strategier.

På frågan hur föreningarna ser på sin strategi när avtalen går ut så var det även där en tydlig samsyn att ingen av föreningarna har på allvar pratat om att sälja sina nät till någon operatör utan viljan finns att fortsätta att förvalta dem så länge det finns intresse i socknen med medlemmar som ställer upp och hjälper till att driva föreningen över tid.

IP Only gjorde föga förvånande ingen hemlighet av att de var intresserade att köpa och ta över driften av flera nät precis som deras konkurrenter och de framförde flera argument kring det, t.ex. stordriftsfördelar, redundans och säkerhet i näten men samtidigt indikerar de precis som sina konkurrenter att de definitivt inte är intresserade att köpa näten till något ”överpris” utan snare tvärt om mycket billigt.

Vi föreningar krävde återkoppling i form av faktiska förbättringar från IP Only i form av ett snabbt uppföljningsmöte där de gärna får ta med sig Comhem och där de skall presentera förbättringsförslag på ovan punkter.

GEAB informerar om höjd risk för strömavbrott

GEAB har gått ut med information bade I brev och digital om ökad risk för strömavbrott under kommande vecka, se nedan kopia på GEABs utskick.

Från Eksta Fiber sida vill vi bara förvarna medlemmar på att fel kan uppstå på flera olika komponenter som ingår i den tekniska lösningen för era Fiber abonnemang vid plötsliga strömavbrott. Det är 3 olika utrustningar som Ni har i era fastigheter som kan ta skada:

  1. Mediaomvandlare, den box där fiber går in och kabel kommer ur
  2. Router, den box som kabel från media omvandlaren går in i och som distribuerar WiFi och kabel anslutning till t.ex. Tivoboxen
  3. Tivobox eller annan Tv box,

Det är inte alltid lätt att veta vilken av dessa boxar som det har blivit problem med vid t.ex. ett strömavbrott, men ett väldigt bra första steg är att göra samtliga dessa boxar strömlösa igen och starta dem i ovan ordning. Om detta inte hjälper felanmäl till Comhem som leder er igenom en felsökningsprocess och kallar ut servietekniker om så krävs. Följ även utvecklingen på facebookgruppen för det kan vara centrala problem som orsakar fel för manga eller alla användare..

Till GEAB:s kunder

Förra veckan fick alla GEAB:s elnätskunder detta brev i brevlådan, här kommer det även digitalt.

Vi vill informera om kommande arbeten i Vattenfalls kontrollanläggning i Ygne som medför förhöjd risk för strömavbrott.

I höstas avslutade Vattenfall Eldistribution den mycket omfattande och komplexa ombyggnationen  av sin kontrollanläggning för Gotlandslänken. Ett robust och modernt system med tekniskt avancerad utrustning har installerats för att Gotlandslänken ska vara rustad för fortsatt hög driftsäkerhet av elförsörjningen till ön.
 

Tester och garantiarbeten återstår

Efterföljande tester och garantiarbeten påbörjades i december men det återstår ännu åtgärder som måste genomföras nu i maj, när utomhustemperaturen är högre och vi har en minskad belastning på det gotländska elnätet.
 

Störst risk för strömavbrott vecka 21

Arbetet i kontrollanläggningen kommer att genomföras i normal drift, dvs. med ström/spänning på, men även i strömlös anläggning; vilket innebär att Gotland kommer att strömförsörjas med reservkraft periodvis. Vissa moment i arbetet innebär en förhöjd risk för strömavbrott och dessa är samlade till vecka 21. Vi har haft dialog med några större företag, organisationer och andra intressenter om när på dygnet som är lämpligast att förlägga dessa arbeten, vilket resulterade i att de kommer att utföras under tidiga morgontimmar (ca kl 04-08) vecka 21 dvs. 20-24 maj.

Har du frågor?

Har du frågor kring det kommande arbetet är du välkommen att kontakta oss. Se den senaste informationen på www.gotlandsenergi.se

Vill du få sms vid strömavbrott?

Besök www.gotlandsenergi.se/kundservice/stromavbrott och välj önskat område i kartan och skriv ditt mobilnummer, eller ring Kundservice på 0498-28 50 20 så hjälper vi dig!

Koll på förbrukning och fakturor?

Nu kan du logga in på Mitt GEAB med mobilt BankID på www.gotlandsenergi.se. Logga gärna in och kontrollera att vi har rätt telefonnummer och mailadress till dig. 
Med vänliga hälsningar

Kalle Blomberg, Elnätschef GEAB


uppdatering av Fiberbrott på Enebacken

BRS Networks meddelar att de utfört reparationsarbeten på Enebacken under Onsdagen och att de är slutförda och funktionen är återställd vilket har kontrollerats med berörda parter. Denna reparation gjordes inom avtalstiden på 3 arbetsdagar vilket gäller för påbörjad åtgärd mätt från felanmälansdatum.

Fiberbrott på Enebacken

Under Lördag eftermiddag uppstod ett fel på anslutningen till två fastigheter på Enebacken. Felet beror på ett kabelbrott på fiber till dessa fastigheter till följd av underhållsarbete på fasad. Resterande fastigheter på Enebacken är inte berörda. Felanmälan är gjord till BRS Networks som har 3 vardagar på sig att åtgärda felet.

Styrelsen

+ More