Information V52 fel fortsättning (6)

Information från Styrelsen och IP Only torsdag den 21 mars 2019

Jag har haft återkommande kontakt med IP Only under de senaste dagarna och efter samtalet i kväll gör vi gemensamt bedömningen att läget är stabilt och trafiken flyter på som den skall. Varken vi eller IP Only har någon inrapporterad störning förutom en i Eksta som ännu inte orsaken är utredd om den är lokal eller om det är något annat fel.

Därför beslutade vi att avsluta ”stabsläget” som vi haft den senaste veckan då omfattande bevakning och felsökning har gjorts kontinuerligt.

Från och med nu är det de vanliga rutinerna som gäller. Det innebär att varje medlem själv ansvarar för att felanmäla till Comhem vid problem och genomföra felsökning med dem. Jag kan bara än en gång påminna Er om att avkräva kundtjänsten ett ärendenummer varje gång ni ringer för att på så sätt kunna åberopa fel vid eskalering och jämförelse med andras upplevelser. Utan dessa ärendenummer försenas normalt eskalering vilket drabbar alla berörda.

Facebooksidan är som vanligt bra att använda för att informera andra medlemmar och jämföra erfarenheter och tips.

Nu återgår Styrelsen till vanliga rutiner med att bl.a. förbereda årsmötet… väl mött där.

Information V52 fel fortsättning (5)

Information från IP Only tisdag den 19 mars 2019

Jag har haft kontakt med Tommy på IP Only under kvällen och de är försiktigt optimistiska, De har mätning på trafiken ut från transmissionsnoden i Hemse som tidigare indikerade problem men enligt IP Only så verkar den fungera som den skall.

IP Only har inte fått någon felanmälan från Östergarn och vi från Eksta har ”bara” ett inrapporterat problem. Det är för tidigt att säga något om att grundfelet är åtgärdat utan IP Only fortsätter att övervaka och felsöka och ber oss att direkt rapportera om vi får V52 fel, Ni behöver inte gå via Comhems kundtjänst just nu utan skicka ett inlägg på Facebook eller i ett e-mail till ekstafiber@gmail.com så informerar vi IP Only.

Jag har även haft ett samtal med Marcus som är kundansvarig på Comhem kring ett antal frågor jag ställt kring deras kundtjänst, bl.a. tillgänglighet, eskaleringsrutiner osv. och skall få kontakt med en ansvarig för den funktionen. Återkommer med mer info från det mötet. Marcus bekräftar att det är ett problem med de långa svarstiderna kombinerat med omsättning på personal i kundtjänsten som gör att deras kunder drar sig för att felanmäla vilket då leder till att deras eskaleringsrutiner inte aktiveras tillräckligt snabbt vid störningar likande den vi har haft nu.

Information V52 fel fortsättning (4)

Information från IP-Only                                      Tisdag 19 Mars

Jag blev kontaktad av Tommy på IP-Only som vill informera Eksta Fibers medlemmar att de bryter den centrala Transmissionsnoden i Hemse i dag 19 mars 10:00 för en uppgradering. Det innebär att samtliga Eksta Fibers medlemmar kommer få ett stopp I alla datakommunikation under tiden som detta arbete pågår.

Detta är en åtgärd som ligger i åtgärdspaketet som de jobbar med för att lösa V52 problemet och det är också därför de gör det med mycket kort varsel.

Stoppet kommer att vara mindre än 30 minuter om allt går som det ska, skulle komplikationer inträffa återkommer jag med mer information.

Ip Only skulle uppskatta om Eksta fibers medlemmar är extra vaksamma i kväll på V52 felet och meddela om felet uppstår via facebook så sammanställer jag det till Tommy.

Information V52 fel fortsättning (3)

Återkoppling från IP-Only, Måndag 18 mars:

I dag hade jag en avstämning med Tommy från IP Only angående status och progress kring felsökning av V52 fel. Tommy bekräftar att detta fel har hög prioritet hos IP-Only och de samarbetar även med Comhem för att få en täckande felsökning. Sedan söndagen så har IP Only utrustning inkopplad i sitt transmissionsnät, dvs det nät som distribuerar data på Gotland innan det kommer fram till respektive fiberförenings noder. Felsökning pågår och kan endast göras på kvällar för det är endast då felet visar sig vilket indikerar belastningsproblem.

IP-Only bekräftar att de ser problemet men har ännu inte hittat grundorsaken till detta och kan därför inte meddela när de skall ha detta fel löst. Jag har begärt att få daglig återkoppling för att kunna meddela er progress i frågan.

Enligt samtal med Marcus på Comhem så tycker han att föreningens medlemmar inte behöver felanmälan detta V52 fel mer hos Comhem kundtjänst då även Comhem har hög prio på detta och återkommer om de behöver återkoppling kring hur Ekstas medlemmar upplever situationen.

Det är fortfarande bra om ni använder Facebooksidan för att meddela er upplevelse så det finns lite återkoppling om någon frågar.

Information V52 fel fortsättning (2)

Vi har fått uppdaterad inforamtion från IP Only under eftermiddagen Fredag 15/3.

Comhem och IP Only har uppgraderat ärendet och jobbar nu gemensamt med felsökning med sina respektive NOCar vilket är driftansvariga tekniker för hela deras driftmiljöer. Arbetet pågår tills felet är löst då dessa enheter är bemannade dygnet runt. Det är om möjligt ännu viktigare att Ni anmäler fel till Comhem för nu kontrolleras dessa loggar kontinuerligt av dessa NOCar. Det är också bra om Ni fortsätter uppdatera Facebooksidan då alla medlemmar kan få ta del av det.

Information V52 fel fortsättning

Angående V52 fel

Vi har idag haft ett uppföljningsmöte med IP Only och då framkom det enligt IP Only att de inte fått in någon felanmälan från Comhem angående V52 fel i Eksta eller Östergarn, endast respektive styrelse återkoppling. jag har sökt Comhems kontakt Marcus Lundgren men ännu inte fått tag på honom så vi väntar återkoppling från Comhem vad deras uppfattning är i frågan MEN signalen är ändå viktig. Enligt de tester IP Only har gjort sen i går så bedömer de att problemen upphört men efterlyser från Eksta fibers medlemmar att felanmäla till Comhem om de kvarstår.

Ett förslag från Styrelsen till Eksta fibers medlemmar är att de använder det utmärkta forumet (Eksta fibers Facebooksida) där medlemmarna kan samla alla felanmälningsnummer som man kan begära att få vid en felanmälan. T.ex. starta en ”tråd” rörande ett upplevt fel och alla som har samma fel kan lägga till en kommentar med felanmälningsnummer och gärna tidpunkt för felanmälan och om gärna beskriva felet. Detta blir ett bra underlag för andra medlemmar och även för styrelsen som kan informera t.ex. IP Only eller BRS Networks baserat på fakta i stället för hörsägen.

Nedan lite mer information kring ansvar och process rörande felanmälan:

Tjänsteleverantörer och operatörer agerar på de system och funktionslarm de har tillgång till som ofta indikerar större och mer permanenta fel men är i det stora hela beroende av sina kunders felanmälningar för att starta felsökning på sporadiska och mindre fel som ofta är lokala.

Den kollektiva insatsen av felanmälningar som genomförs av kunderna i näten är helt avgörande för hur fort och hur stora resurser som läggs för att lösa problem,

Det är viktigt att påpeka att Styrelsen inte har något formellt ansvar för funktionen och felhanteringen med de olika tjänsteleverantörerna som finns i IP Onlys nät utan varje enskild medlem har ett eget avtal med den tjänsteleverantör man valt. Varje tjänsteleverantör är ansvarig för att agera på sina kunders felanmälan och vid behov vidarebefordra felanmälan till aktuell operatör i vårt fall IP Only. Styrelsen kan hjälpa till med påtryckning vid fel som berör många användare men är i praktiken endast ansvarig för det fysiska fibernätet och lokalen, batteribackup och kyla där Noden står samt avtal med operator och servicepartner.

Information om V52 störning

IP-Only informerar att de genomfört en uppgradering av mjukvara i noderna (switcharna) i torsdags kväll, 7/3 vilket skapade störningar i Östergarns och Ekstas utrustning som är av ett visst märke och modell som skiljer sig från andra föreningar. Felets karaktär är bl.a. så kallad V52 fel som indikerar kommunikationsstörning. Felsökning pågår och mer information skall komma onsdag 13/3.

Protokoll från fibernät Gotland möte 2018-09-17.

Styrelsen för Eksta fiber närvarade på ett möte som anordnades av fibernät Gotland i Bara bygdegård där fibernät Gotland bjudit in Telia i sin serie av möten där olika aktörer skall få presentera sina framtida planer för fiber på Gotland.
Telia representerades av ansvarig säljare för region mitt dit Gotland hör till. Det bör förtydligas att Telia i detta fall endast representerade sin tjänsteförsäljning vilket motsvarar Comhem i vårt nät.
Telias nätbolag Skanova som i vårt fall motsvaras av IP Only var inte närvarande vilket gör att detta möte inte riktigt motsvarar de tidigare möten som hållits och diskussionen mer har handlat om förvaltning och framtida planer kring ägande av näten.

Telia presenterar att de vill erbjuda samtliga fiberföreningar med samma erbjudande:
1. Gruppavtal ”triple play” med 250/100 Mbit för 329 kr/mån
2. För kortare turistabonnemang erbjuds ett Telia ägt företag, Riksnet via Telia öppen fiber
Dessa tjänster erbjuds bara till de som har Skanova som operatör och är alltså inte tillgängliga för Eksta fiber förrän tidigast när avtalet med IP Only skall omförhandlas om ca. 5 år.

Styrelsen har genom att delta i dessa möten skapat oss en bred bild av hur olika föreningar upplever sin befintliga leverantör och vilka utmaningar och problem de har genom hur många frågor och diskussioner förs. I kväll var det fiberföreningar som idag har Telia/Skanova som leverantör där en hel del diskussioner kring förvaltningsfrågor dök upp då de flesta föreningar har delvis eller helt sin aktiva utrustning i Teliaägda stationer och mycket av frågorna handlar om vem ansvarar för batteribackuper, kapacitet i nätet och leveranstider vid uppgraderingar och utbyggnad.
Det är uppenbart en hel del missnöje kring dessa frågor och Telias representanter har svårt att förklara och lova bättring.

Ett tydligt besked som Telia kom med var att de inte planerade att betala någon näthyra till föreningen i de nya förslaget, de vill istället erbjuda en batteribackup för den centralt aktiva utrustningen som kompensation. Detta mottogs föga förvånande skeptiskt av de flesta föreningarna och krav kom på att Telia skulle komplettera sina erbjudande med motsvarande förslag där näthyra betalas ut. Telia signalerade att det kunde höja månadspriset priset kanske så mycket som 100 kr extra per månad.

Telia hade inget gruppavtal för endast bredband, dvs. de som inte vill ha ”triple play” vilket blir vanligare och vanligare då fler och fler går över till att ”streama” det de vill se istället för att gå via traditionella tablåprogram. Telia skulle ta med frågan hem och återkomma med eventuellt förslag.

Efter Telias dragning så berättade Lärbros fiberförening följande chockerande information. De hade lämnat in enligt egen utsago ett noga förberett underlag till Lantmäteriet för en lantmäteriförrättning på sitt nät. Den samlade erfarenheten från tidigare gjorda förrättningar var ca 1200 kr/fastighet vilket motsvarar ca 4 – 600 000kr beroende på storlek och komplexitet.

I Lärbros fall ca 300 fastigheter och 12 mil nät, ca dubbelt sås stort som Eksta. Lärbro får information att Lantmäteriet har centraliserat detta arbete till Linköping och har nu fått fakturerat ca. 1000 000 kr och arbetet är inte klart utan de tippar på att slutkostnad blir ca. 1 600 000 kr. Lärbro har dragit tillbaka sin begäran om förrättning och de förhandlar nu om hur mycket de skall betala, de hoppas att de ”bara” skall behöva betala ca 450 000kr men riskerar 1 000 000kr. Observera att de inte får någonting för dessa pengar. Lantmäteriet i Linköping påstår att de gör en mer noggrann förrättning än Lantmäteriet på Gotland där av den stora prisskillnaden.

Eksta fiber tog beslutet för ett par år sedan att inte göra någon Lantmäteriförrättning vilket innebär att vi har ett större ansvar i Eksta fiberförening att uppdatera markavtal när fastigheter byter ägare och fortsatt säkerställa att kabelutsättning sköts så vi kan garantera hög kvalité i det fysiska fibernätet.

GEAB genomför underhållsarbete på Elnätet

Under hela dygnet 1:a september genomför GEAB underhållsarbete på elnätet i Ygne vilket innebär att strömmatningen från fastlandet är urkopplat och hela Gotland försörjs med elkraft från reservkraft. Om allt går som det skall så kommer ingen att märka någon skillnad men naturligtvis ökar risken för störningar och problem med elförsörjningen. Om det sker och Ni får problem med er uppkoppling mot Internet så prova med att starta om all utrustning inklusive mediaomvandlare och router men också TiVoboxar och övrig aktiv utrustning ni har uppkopplad.

Nedan text är kopierad från GEABs hemsida:
På grund av arbete med kontrollutrustning i Ygne kommer en av gotlandskablarna, från den 14/8 och en månad framåt, vara urkopplade -en i taget, för att möjliggöra montage av den nya kontrollanläggningen. Detta innebär en förhöjd risk för strömavbrott.

Den 1/9 från ca 08 kommer båda kablarna vara urkopplade och då kommer Gotland att förses med el från lokal kraftproduktion (bland annat från vår reservkraft). Under detta dygn är risken för strömavbrott som störst.
https://gotlandsenergi.se/nyheter/5854

Information om ny router från Comhem

Här kommer lite information angående möjligheter att uppgradera till en nyare router via Comhem.
Under våren har styrelsen utvärderat en modell av router från Comhem som medlemmar som vill ska kunna byta till under befintligt avtal. Den router som analyserades kallar vi den ”svarta” då routern är svart. Denna svarta router har nu slutat levereras till förmån för en ny modell som vi kallar för den nya ”vita”.

Den nya ”vita” routern har hunnit levererats till flera medlemmar innan styrelsen fick information om dess existens. Flera medlemmar har rapporterat och felanmält problem med TiVo boxen när de kopplat in den nya routern. styrelsen har pratat med Comhems ansvarige för router och de bekräftar att de känner till problemen med Tivo.

Styrelsen har fått en router av den nya ”vita” modellen för utvärdering och efter inkoppling så har vi inte upptäckt några problem vilket comhem förklarar med att alla inte får dessa problem.

Styrelsen kan inte för närvarande rekommendera att medlemmar skall byta router då de kan få de problem med Tivo boxen, MEN det är bra router i övrigt med betydligt bättre WiFi radio än den befintliga. För de som ändå vill byta till den senaste routern så kommer lite information nedan från Comhem:

Den svarta routern levereras inte längre och den vita är en uppgradering med bla betydligt bättre wifi. Det vi har problem med är kombinationen Ip-Only och tv med den nya routern men det jobbas på att lösa de problemen. Det finns också en fungerande workaround som är att koppla TiVon eller annan tv box direkt till mediakonvertern om man får problem. Min rekommendation är definitivt att gå till den nya routern och vi kommer att komma med nya mjukvaruppgraderingar kontinuerligt under hösten för att lösa eventuella problem.

Mvh
Styrelsen

+ More