Protokoll från fibernät Gotland möte 2018-09-17.

Styrelsen för Eksta fiber närvarade på ett möte som anordnades av fibernät Gotland i Bara bygdegård där fibernät Gotland bjudit in Telia i sin serie av möten där olika aktörer skall få presentera sina framtida planer för fiber på Gotland.
Telia representerades av ansvarig säljare för region mitt dit Gotland hör till. Det bör förtydligas att Telia i detta fall endast representerade sin tjänsteförsäljning vilket motsvarar Comhem i vårt nät.
Telias nätbolag Skanova som i vårt fall motsvaras av IP Only var inte närvarande vilket gör att detta möte inte riktigt motsvarar de tidigare möten som hållits och diskussionen mer har handlat om förvaltning och framtida planer kring ägande av näten.

Telia presenterar att de vill erbjuda samtliga fiberföreningar med samma erbjudande:
1. Gruppavtal ”triple play” med 250/100 Mbit för 329 kr/mån
2. För kortare turistabonnemang erbjuds ett Telia ägt företag, Riksnet via Telia öppen fiber
Dessa tjänster erbjuds bara till de som har Skanova som operatör och är alltså inte tillgängliga för Eksta fiber förrän tidigast när avtalet med IP Only skall omförhandlas om ca. 5 år.

Styrelsen har genom att delta i dessa möten skapat oss en bred bild av hur olika föreningar upplever sin befintliga leverantör och vilka utmaningar och problem de har genom hur många frågor och diskussioner förs. I kväll var det fiberföreningar som idag har Telia/Skanova som leverantör där en hel del diskussioner kring förvaltningsfrågor dök upp då de flesta föreningar har delvis eller helt sin aktiva utrustning i Teliaägda stationer och mycket av frågorna handlar om vem ansvarar för batteribackuper, kapacitet i nätet och leveranstider vid uppgraderingar och utbyggnad.
Det är uppenbart en hel del missnöje kring dessa frågor och Telias representanter har svårt att förklara och lova bättring.

Ett tydligt besked som Telia kom med var att de inte planerade att betala någon näthyra till föreningen i de nya förslaget, de vill istället erbjuda en batteribackup för den centralt aktiva utrustningen som kompensation. Detta mottogs föga förvånande skeptiskt av de flesta föreningarna och krav kom på att Telia skulle komplettera sina erbjudande med motsvarande förslag där näthyra betalas ut. Telia signalerade att det kunde höja månadspriset priset kanske så mycket som 100 kr extra per månad.

Telia hade inget gruppavtal för endast bredband, dvs. de som inte vill ha ”triple play” vilket blir vanligare och vanligare då fler och fler går över till att ”streama” det de vill se istället för att gå via traditionella tablåprogram. Telia skulle ta med frågan hem och återkomma med eventuellt förslag.

Efter Telias dragning så berättade Lärbros fiberförening följande chockerande information. De hade lämnat in enligt egen utsago ett noga förberett underlag till Lantmäteriet för en lantmäteriförrättning på sitt nät. Den samlade erfarenheten från tidigare gjorda förrättningar var ca 1200 kr/fastighet vilket motsvarar ca 4 – 600 000kr beroende på storlek och komplexitet.

I Lärbros fall ca 300 fastigheter och 12 mil nät, ca dubbelt sås stort som Eksta. Lärbro får information att Lantmäteriet har centraliserat detta arbete till Linköping och har nu fått fakturerat ca. 1000 000 kr och arbetet är inte klart utan de tippar på att slutkostnad blir ca. 1 600 000 kr. Lärbro har dragit tillbaka sin begäran om förrättning och de förhandlar nu om hur mycket de skall betala, de hoppas att de ”bara” skall behöva betala ca 450 000kr men riskerar 1 000 000kr. Observera att de inte får någonting för dessa pengar. Lantmäteriet i Linköping påstår att de gör en mer noggrann förrättning än Lantmäteriet på Gotland där av den stora prisskillnaden.

Eksta fiber tog beslutet för ett par år sedan att inte göra någon Lantmäteriförrättning vilket innebär att vi har ett större ansvar i Eksta fiberförening att uppdatera markavtal när fastigheter byter ägare och fortsatt säkerställa att kabelutsättning sköts så vi kan garantera hög kvalité i det fysiska fibernätet.

GEAB genomför underhållsarbete på Elnätet

Under hela dygnet 1:a september genomför GEAB underhållsarbete på elnätet i Ygne vilket innebär att strömmatningen från fastlandet är urkopplat och hela Gotland försörjs med elkraft från reservkraft. Om allt går som det skall så kommer ingen att märka någon skillnad men naturligtvis ökar risken för störningar och problem med elförsörjningen. Om det sker och Ni får problem med er uppkoppling mot Internet så prova med att starta om all utrustning inklusive mediaomvandlare och router men också TiVoboxar och övrig aktiv utrustning ni har uppkopplad.

Nedan text är kopierad från GEABs hemsida:
På grund av arbete med kontrollutrustning i Ygne kommer en av gotlandskablarna, från den 14/8 och en månad framåt, vara urkopplade -en i taget, för att möjliggöra montage av den nya kontrollanläggningen. Detta innebär en förhöjd risk för strömavbrott.

Den 1/9 från ca 08 kommer båda kablarna vara urkopplade och då kommer Gotland att förses med el från lokal kraftproduktion (bland annat från vår reservkraft). Under detta dygn är risken för strömavbrott som störst.
https://gotlandsenergi.se/nyheter/5854

Information om ny router från Comhem

Här kommer lite information angående möjligheter att uppgradera till en nyare router via Comhem.
Under våren har styrelsen utvärderat en modell av router från Comhem som medlemmar som vill ska kunna byta till under befintligt avtal. Den router som analyserades kallar vi den ”svarta” då routern är svart. Denna svarta router har nu slutat levereras till förmån för en ny modell som vi kallar för den nya ”vita”.

Den nya ”vita” routern har hunnit levererats till flera medlemmar innan styrelsen fick information om dess existens. Flera medlemmar har rapporterat och felanmält problem med TiVo boxen när de kopplat in den nya routern. styrelsen har pratat med Comhems ansvarige för router och de bekräftar att de känner till problemen med Tivo.

Styrelsen har fått en router av den nya ”vita” modellen för utvärdering och efter inkoppling så har vi inte upptäckt några problem vilket comhem förklarar med att alla inte får dessa problem.

Styrelsen kan inte för närvarande rekommendera att medlemmar skall byta router då de kan få de problem med Tivo boxen, MEN det är bra router i övrigt med betydligt bättre WiFi radio än den befintliga. För de som ändå vill byta till den senaste routern så kommer lite information nedan från Comhem:

Den svarta routern levereras inte längre och den vita är en uppgradering med bla betydligt bättre wifi. Det vi har problem med är kombinationen Ip-Only och tv med den nya routern men det jobbas på att lösa de problemen. Det finns också en fungerande workaround som är att koppla TiVon eller annan tv box direkt till mediakonvertern om man får problem. Min rekommendation är definitivt att gå till den nya routern och vi kommer att komma med nya mjukvaruppgraderingar kontinuerligt under hösten för att lösa eventuella problem.

Mvh
Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Eksta Bygdegård 12 maj 2018 kl. 14:00.

Eksta Fiber ekonomisk förening har föreningsstämma i Eksta Bygdegård.

Årsredovisningen och ev. beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida före föreningsstämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Medlemsavgift och andra avgifter.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning, två till tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden
 16. Information, styrelsen informerar om avtalsförlängning med Comhem
 17. Mötets avslutning

 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe och tårta.

Glöm inte att ta med dina egna årsmöteshandlingar.

 

Styrelsen önskar alla välkomna!

Möte med IP Only och deras Gotlänska kunder

Hej,

Styrelsen var inbjudna av IP Only för en informationskväll med övriga IP Only kunder på Gotland torsdag 22 Mars i Inga Anga bygdegård.

Tyvärr så kunde inte ComHem närvara som tänkt på grund av sjukdom så information och diskussion blev utifrån IP Only.

IP Only presenterade sitt företag och var de står idag med sin ägare EQT där de har cirka 500 000 anslutna kunder. IP Only har haft och har fortfarande en aggressiv säljstatistik som har varit framgångsrik men också skapat en del växtvärk i form av förseningar vid installationer. EQT har även köpt GDC som är en stor leverantör på företagssidan vilket ger IP Only styrka att bli en komplettare leverantör på både privat och företagssidan. EQT har även köpt BYNET som är under integrering med IP Only och på mötet var en representant med från den divisionen men presentationen var i IP Onlys namn.

Huvudanledningen till denna informationskväll är och var det faktum att tiden börjar bli mogen att diskutera vad som skall hända när 10 års avtalen med mellan operatörer och nätägare börjar närma sig slutet, Fibernät Gotland hade årsmöte dagen innan och till det mötet var IP Only inbjudna för att presentera hur de ser på nästa steg eller generation ägande bör se ut. Fibernät Gotland kommer under året att bjuda in de övriga operatörerna så även de skall få presentera sina tankar.

IP Only vill naturligtvis växa och är både intresserade av att köpa eller långtidshyra respektive nät för att kunna investera och utveckla näten efter kommande krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och redundans för statliga och kommersiella krav som kommer att öka i framtiden. Detta påverkar Eksta Fiber och alla andra fiberföreningar på Gotland och i Sverige då de flesta tror att i framtiden kommer de flesta nät att konsolideras upp i ett fåtal nätägare som driver utvecklingen vidare.

IP Only demonstrerade ett nytt verktyg som de håller på att utveckla som skall ge de enskilda Fiberföreningarna en bättre övervakningsmöjlighet på status nätet ut till varje medlem. Det är egentligen en förenklad version av samma verktyg som de själva använder i sin driftcentral och skulle ge Styrelsen en betydligt bättre möjlighet att stödja medlemmarna med analys och felsökning i de fall det inte är uppenbart vad som är fel. Styrelsen är mycket positiv till detta och ser fram emot när de kan få ta del av det.

Vi diskuterade självklart driftstörningar med IP Only och fick därmed svar på vad problemet var måndagen 19 mars när nätet var extremt trögt under några timmar. Det visade sig bero på att en av IP Onlys landsomfattande transmissionsfiber i Västeråstrakten blev avgrävd. Under arbetet med att styra om trafiken i övrig infrastruktur (omroutning) så blev det kapacitetsstörningar och då blir trafik från t.ex. landsting etc prioriterad till förmån för ”vanlig” trafik. Följaktligen tilldelas endast en mycket begränsad bandbredd till vanliga användare under reparationsarbetet. Detta är normalt vid dessa ovanliga händelser när landsomfattande kablar eller utrustning går sönder och något som alla operatörer måste göra under felsökning och reparation. Den kritik vi framförde var, som vanligt, att ingen information går ut till oss och att det därmed skapar en stor irritation och frustration.

Avslutningsvis kan jag berätta att Fårö har installerat ca 850 anslutningar med IP Only och enligt deras styrelse har det gått väldigt bra med väldigt få missöden och enligt Styrelsen så är medlemmarna nöjda med funktion och tillgänglighet. Jag har ställt en fråga till Ordförande i Fårös styrelse om de vill komma och berätta om sina erfarenheter för oss i Eksta och det verkar som de ställer upp på det.

En tydlig trend idag för nytecknade föreningar är att de s.k. tripple play gruppavtalen inte längre är så viktiga och t.ex. Hejnum har inte tecknat något gruppavtal alls. De nya teknikerna med s.k. ”streamade” tjänst som t.ex. Netflix, Youtube, olika Play tjänster etc. prioriteras och medlemmarna fokuserar mer på att köpa bandbredd.

 

Vid Pennan

Tomas

 

Svar på förfrågan om styrelsen kan ordna utbyte av router för samtliga medlemmar.

Eksta fibers styrelse har haft möte ett Torsdag 23 November och tog då upp förfrågan från PO Grymlings om styrelsen kan förhandla fram ett gemensamt utbyte av samtliga medlemmars router med Comhem.

Styrelsen har kommit fram till att vi skall som ansvariga för gruppavtalet kontakta ComHem och reda ut frågan om vilken router som ComHem erbjuder för gruppavtalets medlemmar och vilka regler och eventuella kostnader som gäller vid önskemål om utbyte/uppgradering. Vi kommer att skicka ut information via hemsida och facebookgrupp när vi fått fram informationen.

 

Däremot kommer styrelsen inte aktivt medverka i hanteringen kring utbyte av routers. Det är varje medlems ansvar att själv ta beslut om de vill byta sin router då det på inget sätt är ett krav att byta.

Det är viktigt att påpeka att varje medlem själv är ansvarig för att säkerställa installationen av den nya routern, om hjälp eller support krävs så hänvisar styrelsen till ComHem och de lokala IT företagen om det krävs lokal support eller installationshjälp.

Styrelsen

Slutförd installation av kyla i ”serverrum”

Uppdaterad information
Nu har Ragge och Mats slutfört installationen av kylanläggning i  ”serverrummet” i bygdegården. Enligt uppgift är det 19 grader i rummet för närvarande och vi kommer att bevaka och fintrimma så att vi får en bra kompromiss mellan kyla och kostnad.
Vi kommer även att följa upp om vi har eventuella skador på andra kort i ”noden” till följd av värmen så vi uppmanar fortsatt till rapportering till ComHem och Eksta fiber vid återkommande störningar. 
Jag avslutar rapportering kring själva storstörningen som inträffade för en vecka sedan på grund av värmen i och med detta inlägg.
Vi kan med lite stolthet fortsatt konstatera att själva fibernätet fortsatt är felfritt men vi har fortsatta utmaningar att trimma bort fel i den aktiva utrustningen.
 
Ha en fortsatt bra och fiberfelfri sommar…..
önskar Styrelsen,

Ny info angående driftstörning

Uppdaterad information
BRS har konstaterat att vi har värmeproblem i Bygdegården där Switchen står, idag är det 34 grader i rummet trots att det är svalt ute… detta har medfört att ett kort har ”brunnit” sönder vilket var orsaken till att vissa fick avbrott i går kväll.

Felet skall strax vara löst då de har haft med sig reservdelar.
BRS meddelar att den centrala Switchen inte har kontakt med ca 5 – 6 fastigheter ännu vilket kan bero på att de är avslagna.
Om någon har problem tveka inte att återkoppla omgående när vi ännu har BRS på plats.

Styrelsen tittar nu på att sätta in en AC i det rummet för att säkra att vi kan hålla temperaturen i schack. Mer info kommer om det.

Tomas

Driftstörning

Vi har ett misstänkt fel på fiberanslutningen till nordöstra delen av Eksta socken. Felet drabbar abbonenter på 6 olika fiberskåp i området Uggårds, Grymlings Mellings.

Felet är felanmält till BRS Networks 22:00 måndagen den 10/7 2017.

BRS påbörjar felsökning Tisdagen den 11/7,

mer info kommer så snart vi får den.

Styrelsen

+ More