Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Eksta Bygdegård 12 maj 2018 kl. 14:00.

Eksta Fiber ekonomisk förening har föreningsstämma i Eksta Bygdegård.

Årsredovisningen och ev. beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida före föreningsstämman.

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Medlemsavgift och andra avgifter.
 11. Val av ordförande.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning, två till tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Övriga ärenden
 16. Information, styrelsen informerar om avtalsförlängning med Comhem
 17. Mötets avslutning

 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe och tårta.

Glöm inte att ta med dina egna årsmöteshandlingar.

 

Styrelsen önskar alla välkomna!

Möte med IP Only och deras Gotlänska kunder

Hej,

Styrelsen var inbjudna av IP Only för en informationskväll med övriga IP Only kunder på Gotland torsdag 22 Mars i Inga Anga bygdegård.

Tyvärr så kunde inte ComHem närvara som tänkt på grund av sjukdom så information och diskussion blev utifrån IP Only.

IP Only presenterade sitt företag och var de står idag med sin ägare EQT där de har cirka 500 000 anslutna kunder. IP Only har haft och har fortfarande en aggressiv säljstatistik som har varit framgångsrik men också skapat en del växtvärk i form av förseningar vid installationer. EQT har även köpt GDC som är en stor leverantör på företagssidan vilket ger IP Only styrka att bli en komplettare leverantör på både privat och företagssidan. EQT har även köpt BYNET som är under integrering med IP Only och på mötet var en representant med från den divisionen men presentationen var i IP Onlys namn.

Huvudanledningen till denna informationskväll är och var det faktum att tiden börjar bli mogen att diskutera vad som skall hända när 10 års avtalen med mellan operatörer och nätägare börjar närma sig slutet, Fibernät Gotland hade årsmöte dagen innan och till det mötet var IP Only inbjudna för att presentera hur de ser på nästa steg eller generation ägande bör se ut. Fibernät Gotland kommer under året att bjuda in de övriga operatörerna så även de skall få presentera sina tankar.

IP Only vill naturligtvis växa och är både intresserade av att köpa eller långtidshyra respektive nät för att kunna investera och utveckla näten efter kommande krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och redundans för statliga och kommersiella krav som kommer att öka i framtiden. Detta påverkar Eksta Fiber och alla andra fiberföreningar på Gotland och i Sverige då de flesta tror att i framtiden kommer de flesta nät att konsolideras upp i ett fåtal nätägare som driver utvecklingen vidare.

IP Only demonstrerade ett nytt verktyg som de håller på att utveckla som skall ge de enskilda Fiberföreningarna en bättre övervakningsmöjlighet på status nätet ut till varje medlem. Det är egentligen en förenklad version av samma verktyg som de själva använder i sin driftcentral och skulle ge Styrelsen en betydligt bättre möjlighet att stödja medlemmarna med analys och felsökning i de fall det inte är uppenbart vad som är fel. Styrelsen är mycket positiv till detta och ser fram emot när de kan få ta del av det.

Vi diskuterade självklart driftstörningar med IP Only och fick därmed svar på vad problemet var måndagen 19 mars när nätet var extremt trögt under några timmar. Det visade sig bero på att en av IP Onlys landsomfattande transmissionsfiber i Västeråstrakten blev avgrävd. Under arbetet med att styra om trafiken i övrig infrastruktur (omroutning) så blev det kapacitetsstörningar och då blir trafik från t.ex. landsting etc prioriterad till förmån för ”vanlig” trafik. Följaktligen tilldelas endast en mycket begränsad bandbredd till vanliga användare under reparationsarbetet. Detta är normalt vid dessa ovanliga händelser när landsomfattande kablar eller utrustning går sönder och något som alla operatörer måste göra under felsökning och reparation. Den kritik vi framförde var, som vanligt, att ingen information går ut till oss och att det därmed skapar en stor irritation och frustration.

Avslutningsvis kan jag berätta att Fårö har installerat ca 850 anslutningar med IP Only och enligt deras styrelse har det gått väldigt bra med väldigt få missöden och enligt Styrelsen så är medlemmarna nöjda med funktion och tillgänglighet. Jag har ställt en fråga till Ordförande i Fårös styrelse om de vill komma och berätta om sina erfarenheter för oss i Eksta och det verkar som de ställer upp på det.

En tydlig trend idag för nytecknade föreningar är att de s.k. tripple play gruppavtalen inte längre är så viktiga och t.ex. Hejnum har inte tecknat något gruppavtal alls. De nya teknikerna med s.k. ”streamade” tjänst som t.ex. Netflix, Youtube, olika Play tjänster etc. prioriteras och medlemmarna fokuserar mer på att köpa bandbredd.

 

Vid Pennan

Tomas

 

Slutförd installation av kyla i ”serverrum”

Uppdaterad information
Nu har Ragge och Mats slutfört installationen av kylanläggning i  ”serverrummet” i bygdegården. Enligt uppgift är det 19 grader i rummet för närvarande och vi kommer att bevaka och fintrimma så att vi får en bra kompromiss mellan kyla och kostnad.
Vi kommer även att följa upp om vi har eventuella skador på andra kort i ”noden” till följd av värmen så vi uppmanar fortsatt till rapportering till ComHem och Eksta fiber vid återkommande störningar. 
Jag avslutar rapportering kring själva storstörningen som inträffade för en vecka sedan på grund av värmen i och med detta inlägg.
Vi kan med lite stolthet fortsatt konstatera att själva fibernätet fortsatt är felfritt men vi har fortsatta utmaningar att trimma bort fel i den aktiva utrustningen.
 
Ha en fortsatt bra och fiberfelfri sommar…..
önskar Styrelsen,

Ny info angående driftstörning

Uppdaterad information
BRS har konstaterat att vi har värmeproblem i Bygdegården där Switchen står, idag är det 34 grader i rummet trots att det är svalt ute… detta har medfört att ett kort har ”brunnit” sönder vilket var orsaken till att vissa fick avbrott i går kväll.

Felet skall strax vara löst då de har haft med sig reservdelar.
BRS meddelar att den centrala Switchen inte har kontakt med ca 5 – 6 fastigheter ännu vilket kan bero på att de är avslagna.
Om någon har problem tveka inte att återkoppla omgående när vi ännu har BRS på plats.

Styrelsen tittar nu på att sätta in en AC i det rummet för att säkra att vi kan hålla temperaturen i schack. Mer info kommer om det.

Tomas

Driftstörning

Vi har ett misstänkt fel på fiberanslutningen till nordöstra delen av Eksta socken. Felet drabbar abbonenter på 6 olika fiberskåp i området Uggårds, Grymlings Mellings.

Felet är felanmält till BRS Networks 22:00 måndagen den 10/7 2017.

BRS påbörjar felsökning Tisdagen den 11/7,

mer info kommer så snart vi får den.

Styrelsen

Angående driftstörning 2 Juni

På begäran av Eksta fiber gjorde IP Only en liten utredning för att ta reda på vad som egentligen hände den 2 Juni när ”bara” Eksta fiber plötsligt stod utan någon förbindelse.

Enligt IP Only så var det den mänskliga faktorn som slog till i form av att en tekniker som genomförde normalt driftrelaterat underhållsarbete i en av de centrala noderna på fastlandet som orsakade olyckan. En om-konfiguration gjordes av misstag på fel nod dvs Eksta fibers nod med totalstopp tillföljd. Tyvärr upptäckte inte teknikern felet utan fortsatte med andra sysslor.

Jag anser att förklaringen låter rimlig i och med att den bara drabbade Eksta fiber och ingen annan.

 

Jag vill ta tillfället i akt och återkoppla lite kring hur medlemmarna i Eksta fiberförening agerade när de upptäckte att det var ett avbrott. Jag har läst om ”tråden” som Lennart Welander påbörjade och om vi bortser från de inlägg och kommentarer som bara var gnäll och som inte ledde till något utom möjligen sämre stämning så var de flesta medlemmars agerande skolbok hur det skall gå till.

Det finns inte ”någon” annan som löser problem helt automatiskt som uppstår. Självklart har både ComHem och IP Only någon form av övervakning som larmar vid vissa fel så att felsökning inleds av dem. Men i merparten av tillfällen så är det Ni medlemmar i Eksta fiber som själva upptäcker fel och som måste agera för att det skall lösas. Vi i styrelsen är helt vanliga användare precis som alla andra medlemmar och har ingen magisk knapp eller kontakt med Comhem eller IP Only som prioriterar och löser allt, utan leverantörernas agerande baseras på hur aktiva medlemmarna är med felanmälan och felsökning.

Jag vill verkligen applådera er som både felanmälde de problem Ni hade till Comhems kundtjänst och samtidigt var aktiva i facebookgruppen där Ni både informerade andra medlemmar vad ni gjort och vilken återkoppling ni fått från kundtjänst. Det var Ni och endast Ni som skall har beröm för att felet fixades så fort som det gjordes, om inte så många felanmält och även informerat kundtjänst om att Ni visste att många fler hade problem gjorde att det så småningom eskalerades till deras 2:nd line support som felsökte och löste problemet.

Det finns inga genvägar till bra support, alla medlemmar har samma ansvar att felsöka hemma, kontakta Comhems kundtjänst vid misstanke eller faktiska problem samt kontakta andra medlemmar t.ex. via facebookgruppen och informera och efterfråga information, det är bara tillsammans som vi blir starka mot våra leverantörer, det skulle gälla exakt samma sak om vi skulle haft Skanova/Telia eller andra som leverantörer.

En kommentar som florerade bland inläggen var att enskilda kundtjänstpersoner återkopplade att de inte hade någon felanmälan tidigare från Eksta trots att det bevisligen gjorts flera. Anledningen till dessa svar kan vara flera, t.ex. att deras ärendehanteringssystem inte uppdaterar ärenden och analysverktyg i s.k. realtid dvs. det blir dröjsmål innan alla kundtjänstoperatörer ser en bra sammanställning av situationen eller så är det helt enkelt så att vissa kundtjänstoperatörer inte är så effektiva att de letar efter den typen av samband utan fokuserar på att hitta fel hos den enskilda användaren.

Oavsett så är det alltid viktigt att meddela kundtjänst allt Ni vet och om Ni har information om andra som har samma fel, även om responsen inte är ögonblicklig så är det ändå det som sätter igång kvarnarna.

Så jag uppmanar alla medlemmar att vara aktiva och verkligen ta ansvar när ni har problem att felanmäla till Comhem.

Mvh

Tomas Ahlström

Ordförande Eksta fiber.

+ More